Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

SYSTEMU FORGASTRO

NALEŻĄCEGO DO BXPRESS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNEGO Z ART. 13 UST. 1 RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji, składania zamówień przez Użytkowników (Klientów) i świadczenia innych usług przez Usługodawcę na rzecz podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

1. Administrator Danych Osobowych

Właścicielem Systemu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu: (+48) 606 47 20 20, (zwana dalej: „BXPRESS”, „Administratorem” lub „Usługodawcą”), która świadczy usługi drogą elektroniczną. Administrator wskazuje, że:

a) w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego realizacja umowy zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika niezarejestrowanego. Oznacza to, że Użytkownik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Użytkownika niezarejestrowanego jego danych osobowych, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Użytkownikiem niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji;

b) w przypadku Użytkownika (Klienta) zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotem współpracującym z Usługodawcą a Użytkownikiem (Klientem) niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do realizacji umowy z Użytkownikiem (Klientem) niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji i świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Systemu FORGASTRO

W związku z korzystaniem przez Użytkownika (Klienta) z Systemu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Systemie dla podmiotów współpracujących z Usługodawcą, a także informacje o jego aktywności w Systemie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika (klienta) z usług.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika (Klienta) mogą być przetwarzane w następujących celach, w zależności od udzielonej zgody:

a) w przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych usług: w celu świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie w tym przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, newsletter) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Do przetwarzania danych Abonenta uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);

c) w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego, lub rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą formularza: w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora i/lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób lub ustosunkowania się na złożoną reklamację przez Użytkownika (Klienta);

d) w przypadku obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń wobec Użytkownika (Klienta) odstąpienia od Umowy, zapobiegania oszustwom prawnie usprawiedliwiony interes Administratora i/lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) w przypadku działań księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

f) w przypadku dochodzenie roszczeń w sytuacji korzystania z Systemu przez Użytkowania (Klienta) w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń.

Aktywność Użytkownika (Klienta) w Systemie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Usługodawca przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO).

Korzystanie z Systemu FORGASTRO

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Systemu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające założonego konta w Systemie) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Systemie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

d) w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w Polityce Prywatności.

Rejestracja w Systemie FORGASTRO

Osoby, które dokonują rejestracji w Systemie FORGASTRO, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Profilu Konta. Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik (Klient) może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Profilu Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Systemu przetwarzane są przez Usługodawcę i/lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą, którzy są administratorem tych danych w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników (Klientów) są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profilu Konta w Systemie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników (klientów) w trakcie korzystania z Serwisu i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

d) w celach marketingowych Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisane w Polityce Prywatności.

Konto w Systemie można założyć lub zalogować się na już utworzony Profil Konto również za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeżeli Użytkownik (Klient) umieszcza w Systemie FORGASTRO jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Składanie zamówień przez Użytkowników (klientów) z wykorzystaniem Systemu FORGASTRO:

Złożenie zamówienia przez Użytkownika (Klienta) Systemu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez podmiot współpracujący z Usługodawcą. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników (Klientów) w celu złożenia zamówienia oraz zawarcia Umowy z podmiotem współpracującym z Usługodawcą przetwarzane są przez Usługodawcę jako Podmiot przetwarzający (Procesor) a podmiotem współpracującym z Usługodawcą (Administratorem) danych Użytkownika (Klienta) będącą stroną Umowy z Restauracją w rozumieniu właściwych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. W celu złożenia zamówienia oraz zawarcia Umowy z podmiotem współpracującym z Usługodawcą Procesor przekazuje konkretnym Administratorom dane osobowe Użytkowników (Klientów), które są konieczne do wykonania złożonego przez Użytkownika (Klienta) zamówienia. Takie działanie jest niezbędne dla właściwego wykonania Umowy z podmiotem współpracującym z Usługodawcą.

Administrator zapewnia na stronie internetowej możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem (Klientem) i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik (Klient) może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników (Klientów) w trakcie korzystania z Systemu i sposobu korzystania z Profilu Konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (Klientów) odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. w Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników (Klientów) o aktywności Administratora i/lub podmioty współpracujące z Usługodawcą oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

4. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

a) w przypadku realizacji zamówionej usługi: przez cały okres świadczenia usługi,

b) w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego: do czasu wycofania udzielonej zgody,

c) w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego: przez okres 30 dni od otrzymania zapytania względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

Dane osobowe Użytkownika (Klienta) przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem (Klientem) zarejestrowanym a podmiotem współpracującym z Usługodawcą, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Użytkownika niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Użytkownikowi (Klientowi) przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy jak i podmiotu współpracującego z Usługodawcą dostępu do danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy i dostawcy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym podmiotom współpracującym z Usługodawcą. Powyższe podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

Dane osobowe mogą być ujawniane przez przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi, przy pomocy których realizowana jest Umowa, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator, jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

7. Uprawnienia Użytkownika (Klienta)

Użytkownikowi (Klientowi) przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika (Klienta) przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Stronie internetowej Systemu.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Użytkownikowi (Klientowi) przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

i) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

j) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane Użytkownika (Klienta) mogą być wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika (Klienta) zarejestrowanego dodatkowej, wyraźnej, zgody na podstawie której będzie mógł przetwarzać dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usług). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Administrator ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania Użytkownika (Klienta) zarejestrowanego na podstawie jego danych osobowych i historii zamówień z wykorzystaniem Systemu oraz za pośrednictwem Strony internetowej, a także dotychczasowego korzystania z usług. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Użytkownikowi (Klientowi) zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Użytkownik (Klient), który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od podmiotu współpracującego z Usługodawcą oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zamówień, wybranych w przeszłości usług.

9. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem, lub do otrzymywania zamówionych komunikatów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lecz:

a) ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług przez System,

b) ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi wykonywanie marketingu bezpośredniego,

c) ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

10. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Klientów) odbywa się w sposób zapewniający ich poszanowanie oraz bezpieczeństwo.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Usługodawcą dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Użytkownik (Klient) może dobrowolnie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrazić zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowej dotyczącej własnych produktów i usług oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, newsletter). Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

Użytkownik (Klient) może dobrowolnie na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, których jest użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.