Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SYSTEMU FORGASTRO

NALEŻĄCEGO DO BXPRESS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Celem zapewnienia najwyższych standardów przestrzegania przepisów prawa oraz z dbałości o prawa konsumentów i bezpieczeństwo udostępnianych przez nich danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej, opracowana i wdrożona została niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Usługodawcę (BXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku) – oferującego Usługę FORGASTRO polegającej na udostępnieniu funkcjonalności Systemu FORGASTRO w formie elektronicznej, jak również zapewnieniu działania Aplikacji mobilnej FORGASTRO (zwanej dalej: „Systemem”).

2. Właścicielem Systemu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu: (+48) 606 47 20 20, (zwana dalej: „BXPRESS” lub „Administratorem”). 3. BXPRESS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników (Klientów) odwiedzających Stronę internetową i korzystających z Usługi FORGASTRO.

§ 2. Sposób zbierania danych

1. BXPRESS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwanych dalej: „Przedsiębiorcami”), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Konsumentami”), zwani łącznie jako Użytkownicy lub Klienci.

2. Dane osobowe Użytkowników (Klientów) są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika (Klienta) w Systemie FORGASTRO poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Użytkownicy (Klienci) dokonują jednorazowego testu Usługi (pakietu Darmowego) bez konieczności zakładania Konta w Systemie FORGASTRO.

3. W przypadku rejestracji Konta w Systemie FORGASTRO, Użytkownik (Klient) podaje przynajmniej swój adres e-mail oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Systemie FORGASTRO. Jeżeli Klient posiadający Konto w Systemie FORGASTRO chce dokonać zakupu jest proszony o uzupełnienie swoich danych o:

a) imię i nazwisko;

b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

c) numer telefonu;

d) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika (Klienta) po zalogowaniu się do Konta Użytkownika (Klienta).

5. W przypadku jednorazowego testu Usługi (pakietu Darmowego) w Systemie FORGASTRO, zakres danych koniecznych do wskazania przez Użytkowników (Klientów) jest tożsamy z ust. 3 powyżej. Użytkownicy (Klienci) podają następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

d) numer telefonu;

e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

6. W przypadku osobistego kontaktu Klienta z Systemem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);

d) numer telefonu;

e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

7. Podczas korzystania ze stron internetowych Systemu FORGASTRO mogą być pobierane dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego etc.).

8. Od Użytkowników (Klientów) mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Systemie FORGASTRO.

§ 3. Cel zbierania danych

1. Świadczenie usług – wszelkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy, lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych osobowych przez Administratora uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

4. Przesyłanie zamówionej informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.

5. Użytkownik może dobrowolnie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrazić zgodę na przesyłanie przez BXPRESS informacji handlowej dotyczącej własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

6. Użytkownik może dobrowolnie na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, których jest użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

7. Rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z Systemu, w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń.

9. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej dostępnej na Stronie internetowej Usługodawcy.

10. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Systemie FORGASTRO dane Użytkowników (Klientów) wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Użytkownika (Klienta) i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości korzystania z Systemu FORGASTRO, w tym realizacji złożonych zamówień. W przypadku dokonania zakupu pakietów usług w Systemie FORGASTRO dane osobowe mogą być przekazywane firmie obsługującej płatności, z którą współpracuje BXPRESS.

11. W razie wątpliwości Administrator może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych.

12. Dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie na rzecz Administratora, przy czym są one niezbędne do skutecznego świadczenia Usług.

13. W przypadku, gdy Użytkownik (Klient) wybierze płatność za zamówione Usługi poprzez system zewnętrznych płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży, z którą współpracuje BXPRESS.

14. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi (Klientowi) lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Systemu FORGASTRO do preferencji Użytkowników (Klientów), a także administrowania Systemem.

15. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestrowania rozmów telefonicznych, prowadzonych z Użytkownikami pod numerem telefonu udostępnionym na Stronie internetowej, w celach podwyższenia jakości świadczonych usług oraz w celach szkoleniowych. Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na rejestrację rozmowy. W razie odmowy udzielenia zgody połączenie powinno zostać niezwłocznie zakończone

§ 4. Mechanizm Cookies, adres IP

1. Usługa FORGASTRO używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez BXPRESS na komputerze osoby odwiedzającej System FORGASTRO, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez BXPRESS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających System FORGASTRO. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Systemie FORGASTRO.

2. BXPRESS wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm Cookies trwałych, wysłanych przez System, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Usługi w Systemie FORGASTRO i jego funkcji.

3. BXPRESS wykorzystuje Cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika (Klienta) w Systemie FORGASTRO i zapewnienia sesji Użytkownika (Klienta) w Systemie FORGASTRO Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik (Klient) nie musi na każdej podstronie Systemu FORGASTRO ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy (Klienci) korzystają ze Strony domowej Usługi – Systemu FORGASTRO, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. BXPRESS wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Systemu FORGASTRO za pomocą serwisów społecznościowych np. facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);

c) popularyzacji Systemu FORGASTRO za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator Cookies zewnętrznego: AddThis Inc. z siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika (Klienta) z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);

e) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony Systemu FORGASTRO przy wykorzystaniu narzędzia skype.com (administrator Cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA);

f) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Systemu FORGASTRO przy wykorzystaniu narzędzia internetowego www.youtube.com (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

5. Mechanizm Cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników (Klientów) Systemu FORGASTRO. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników (Klientów) wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy (Klienci) mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Systemu FORGASTRO będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies: a) przeglądarka Internet Explorer ( https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835 ); b) przeglądarka Mozilla Firefox ( http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka ); c) przeglądarka Chrome ( http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ) ; d) przeglądarka Safari ( https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 ); e) przeglądarka Opera ( http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html ).

7. BXPRESS może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej System FORGASTRO przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BXPRESS przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Systemu FORGASTRO, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Systemu FORGASTRO.

8. System FORGASTRO zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BXPRESS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Systemu FORGASTRO na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 5. Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika (Klienta) lub w zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 6. Prawo dostępu

1. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pierwotnie zebrane.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora z wykorzystaniem Systemu FORGASTRO mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BXPRESS.

6. Dane osobowe Użytkowników (Klientów) mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. BXPRESS zapewnia Użytkownikom (Klientom), którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Systemie FORGASTRO. Użytkownik (Klient) ma możliwość usunięcia danych osobowych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. BXPRESS może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Systemie FORGASTRO Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez BXPRESS roszczeń od danego Użytkownika (Klienta).

8. W przypadku ewentualnej subskrypcji newsletter Użytkownik (Klient) ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Systemie FORGASTRO.

9. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.

§ 7. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia Usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem, lub do otrzymywania od Spółki zamówionych komunikatów marketingowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób zapewniający ich poszanowanie oraz bezpieczeństwo.

3. Użytkownik może odwiedzać Stronę internetową bez ujawniania swojej tożsamości.

§ 8. Zabezpieczenia

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i że stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. BXPRESS stosuje niezbędne i adekwatne zabezpieczenia do poziomu ryzyka zapewniając ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. BXPRESS zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

3. W przypadku, gdy Użytkownik (Klient) posiadający konto w Systemie FORGASTRO utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, System umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Systemie FORGASTRO. BXPRESS nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika (Klienta) jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Systemie FORGASTRO. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Systemie FORGASTRO, gdzie Użytkownik (Klient) będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

4. BXPRESS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 9. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Systemu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników (Klientów) mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w tym podmiotom współpracującym z Usługodawcą do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane osobowe Użytkowników (klientów) mogą być również powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.

4. Stosowane przez Spółkę środki techniczne systemu teleinformatycznego są zgodne ze standardami obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) i zapewniają zabezpieczenie danych przed ich ujawnieniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

5. Spółka w niezbędnym zakresie zapewnia również bezpieczeństwo wprowadzonych danych poprzez proces autoryzacji, a także poprzez zastosowanie bezpiecznego szyfrowanego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub Stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Systemu „gościnnie”, na zasadach wzajemności lub niesłużących głównie do osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników (Klientów), skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób sprzeczny niż określony w niniejszej Polityce Prywatności bądź Regulaminie.

§ 11. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych należy kierować listownie na adres: BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok (Polska), bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected]

§ 12. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Strony internetowej lub Systemu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony internetowej oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w Systemie FORGASTRO.

2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika (Klienta) lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na Stronie internetowej, w obu przypadkach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

3. Korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej po wprowadzeniu zmian do Polityki Prywatności jest równoznaczne z ich akceptacją. 4. Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Polityki traci moc dotychczasowa Polityka.