Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SYSTEMU FORGASTRO

NALEŻĄCEGO DO BXPRESS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie BXPRESS Interaktywne Aplikacje dla Biznesu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

§ 1. Definicje

1. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1) Administrator firmy – Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia w ramach Aplikacji, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta w Aplikacji oraz dodawanie (przypisywanie) Użytkowników do korzystania z Aplikacji mobilnej FORGASTRO. W momencie zakładania Konta firmy, klient jest zobowiązany utworzyć bądź przypisać do Konta Użytkownika uprawnień Administratora. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom bądź przekazać je wskazanym Użytkownikom. W każdej chwili do każdego Konta firmy powinien być przypisany jeden Administrator zarządzający kontem Klienta.

2) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adresy elektroniczne Usługodawcy: [email protected] , dotyczący domeny www.bxpress.pl

3) Aplikacja mobilna FORGASTRO (zwana dalej również w skrócie Aplikacją) – interfejs umożliwiający korzystanie z Usługi i Systemu przez Użytkownika (Klienta). Aplikacja składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej Użytkownika (Klienta) Usługi.

4) Bezpieczny protokół SSL – protokół służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych, mający postać tzw. kłódki pojawiającej się przy ścieżce https, powoduje, że nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

5) Cennik – Użytkownik (Klient) może wybrać jeden z dostępnych pakietów. Poszczególne pakiety mogą różnić się oferowaną funkcjonalnością Systemu, limitami ilościowymi, oraz wysokością ewentualnych opłat. Warunki korzystania z poszczególnych pakietów wraz z ich cennikiem pakietów FORGASTRO dostępne są na stronie domowej Usługi.

6) E-usługa dostępna w Systemie – każdy z modułów dostępnych w ramach Systemu, na przykład: sprzedaż przez WWW, innowacyjna kuchnia, system powiadomień i kampanii SMS, panel centralny przyjmowania i zarządzania realizacją zamówień dla sieci lokali oraz inne.

7) Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych używany do identyfikacji Klienta oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu Klienta na Stronie internetowej, ustalany indywidualnie i samodzielnie przez Klienta podczas pierwszego logowania.

8) Infolinia – telefoniczna obsługa Klienta, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem: (+48) 606 47 20 20.

9) Klient (zwany dalej również Użytkownikiem) – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji, posiadający prawną zdolność do zaciąganiu we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Użytkownikiem (Klientem) może być osoba
prawna lub fizyczna definiowana jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

10) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.

11) Konto użytkownika (zwane dalej również Kontem Klienta, Kontem Firmy, Kontem Użytkownika) – elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Aplikacji (również w sytuacji, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna). Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto w Systemie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

12) Polityka Ochrony Prywatności – (zwane dalej również Polityka prywatności) dokument umieszczony na Stronie internetowej zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych Klientów, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, osób korzystających ze Strony internetowej, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

13) Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne – każde z osobna i wszystkie razem prawa autorskie i prawa pokrewne, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa do patentów, znaków towarowych, jak również know-how oraz tajemnica handlowa, wchodzące w skład lub związane z Systemem i Aplikacją, stanowiące własność Usługodawcy. Prawa autorskie i prawa pokrewne są chronione w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) oraz postanowieniami wiążących Polskę umów międzynarodowych o ochronie praw własności intelektualnej. Umowa na korzystanie z serwisu BXPRESS oferującego Aplikację mobilną FORGASTRO nie przenosi praw autorskich i praw pokrewnych na Użytkownika (Klienta) ani nie udziela na wyłączność tychże praw. Użytkownikowi przysługuje wyłącznie możliwość korzystania z Aplikacji w określonym przez niniejszy Regulamin zakresie.

14) Profil – unikatowy zestaw danych identyfikujących jednego konkretnego Użytkownika korzystającego z Usługi, składający się z: unikatowego identyfikatora Użytkownika w Aplikacji (zwykle w postaci adresu e-mail) oraz hasła (zwykle w postaci alfanumerycznego ciągu znaków), pozwalającego danemu Użytkownikowi na dostęp do Usługi.

15) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, występująca również jako strona Umowy.

16) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną BXPRESS interaktywne aplikacje dla biznesu.

17) Rejestracja – wypełnienie formularza elektronicznego przez Klienta skutkujące złożeniem zamówienia nieodpłatnego bądź odpłatnego na dostęp do Usługi, w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi w sposób automatyczny, po dokonaniu weryfikacji poprawności składni adresu e-mail oraz hasła użytkownika, oraz po złożeniu potwierdzenia Użytkownika o znajomości treści Regulaminu.

18) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

19) Strona domowa Usługi – (zwane dalej również Strona internetowa) dostępna pod adresem http://www.bxpress.pl oraz strona internetowa promującą Usługę dostępna pod adresem http://test.forgastro.pl

20) System FORGASTRO (zwany również dalej w skrócie Systemem) – system informatyczny, obejmujący zbiór modularnych, zintegrowanych e-usług, dostępnych przy użyciu sieci Internet i przeglądarki internetowej.

21) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12).

22) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika/Klienta bez jednoczesnej obecności Stron.

23) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

24) Umowa – umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem dotycząca świadczenia usług w ramach Aplikacji na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

25) Usługa FORGASTRO (zwana dalej również w skrócie Usługą) – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (Klienta), polegające na udostępnieniu funkcjonalności Systemu FORGASTRO w formie elektronicznej, jak również zapewnieniu działania Aplikacji mobilnej FORGASTRO, oraz przechowywaniu lub/i przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Użytkownika (Klienta) do Aplikacji.

26) Usługodawca – BXPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku – XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000440332, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131.

27) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

28) Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Klientowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

29) Użytkownik – Przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez Przedsiębiorcę do reprezentacji w zakresie czynności określonych w niniejszym Regulaminie, osoba, która korzysta z Usługi poprzez uzyskanie jednokrotnego lub wielokrotnego dostępu do Aplikacji poprzez posługiwanie się prawidłowym identyfikatorem i hasłem dostępu.

2. Sformułowania pisane wielkimi literami, które zostały powyżej zdefiniowane mają takie znaczenie w dalszej treści Regulaminu.

§ 2. Postanowienie ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony na podstawie zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) i określa m.in. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin zawiera również informacje, do których przekazania zobowiązują Usługodawcę przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). 3. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku: a)

adres: ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok (Polska)

b) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000440332, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych,

c) o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131,

d) adres poczty elektronicznej: [email protected]

e) numer telefonu (Biuro Obsługi Klienta): (+48) 606 47 20 20.

4. Regulamin został udostępniony Klientom Usługodawcy w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocy systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, tj. poprzez jego zamieszczenie na Stronie internetowej.

5. Regulamin ten jest wyłączną własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie w części lub całości zapisów regulaminu bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy.

6. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Systemu i Aplikacji przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Aplikacji są własnością Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy.

7. Aplikacja oferowana jest w różnych pakietach z określonymi modułami. Opisy pakietów, modułów oraz cennika pakietów FORGASTRO, dostępne na stronie domowej Usługi, zawierają określenia dotyczące opłat w ramach poszczególnych pakietów oraz limitów ilościowych i funkcjonalnych związanych z każdym pakietem.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu Usługi.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania pakietów, oraz cennika pakietów FORGASTRO. W przypadku nastąpienia takiej zmiany Klient zostanie poinformowany pisemnie w formie elektronicznej o planowanych zmianach.

10. Jeśli nie określono inaczej zmiana cennika, pakietów zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać Użytkownika (Klienta) wcześniej niż od dnia opublikowania nowego regulaminu, cennika lub pakietów.

11. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie i na mocy niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem (Klientem), co skutkuje uzyskaniem czasowej licencji na korzystanie z Aplikacji.

2. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji i tym samym wiąże się z obowiązkiem założenia Konta przez Użytkownika (Klienta) bądź podpisanie umowy w formie papierowej z Usługodawcą, a następnie dokonanie rejestracji konta Użytkownika (Klienta).

3. Poprzez utworzenie Konta – Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik (Klient) potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

5. Użytkownik (Klient) ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w dowolnej chwili, wysyłając pisemne oświadczenie na adres korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za wykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika (Klienta).

6. Użytkownik (Klient) ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku niezaakceptowania nowych warunków regulaminu lub cennika, w okresie pomiędzy opublikowaniem nowego regulaminu lub cennika a wejściem ich w życie.

7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika (Klienta) z obowiązku pokrycia ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem umowy ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Usługodawcy, lub osób trzecich, powstałych w ramach korzystania z Aplikacji lub w związku z Systemem, co do których Użytkownik nie został zwolniony w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.

8. Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta użytkownika wraz ze wszystkimi danymi. Rzeczywiste usunięcie danych z Systemu może zająć do 14 dni kalendarzowych od chwili wypowiedzenia Umowy.

9. Zaleganie z opłatami za Usługę za okres dłuższy niż 30 dni traktowane będzie jako wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika (Klienta) bez podania przyczyny. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Konto Klienta.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku dostępu do Aplikacji przez okres co najmniej 5 dni roboczych (w danym miesiącu), z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

11. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (Klienta) bez obowiązku zwrotu niewykorzystanej części opłaty.

12. Rozpoczęcie korzystania z Usług Usługodawcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

13. Profil Klienta jest zabezpieczony loginem oraz hasłem indywidualnie ustalanym przez Użytkownika.

14. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Profilu.

15. Usługodawca może odmówić utworzenia Profilu użytkownika, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 4. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności

1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika/Klienta jest Usługodawca – BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Polowej 9A, 15-612 Białystok (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000440332, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, o nr NIP: 542-322-83-45, o nr REGON: 200744131, adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu: (+48) 606 47 20 20. Usługodawca wskazuje, że:

a) w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego realizacja umowy zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika niezarejestrowanego. Oznacza to, że Użytkownik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Użytkownika niezarejestrowanego jego danych osobowych, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Użytkownikiem niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji;

b) w przypadku Klienta zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do realizacji umowy z Klientem niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji i zawierania Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zakładając Konto użytkownika, Użytkownik (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik (Klient) jest wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych w ramach utworzonego Konta.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę i podmioty współpracujące z Usługodawcą.

5. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę i podmioty współpracujące z Usługodawcą danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności i Polityka Cookies.

6. Użytkownik (Klient) przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta oraz może uniemożliwić złożenie i realizację usług świadczonych na rzecz Użytkownika (Klienta), w przypadku korzystania z pakietu DARMOWEGO bez ewentualnej pełnej Rejestracji Konta Klienta.

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Klienta zarejestrowanego w celu zawarcia Umowy,

b) przetwarzanie danych osobowych Klienta zarejestrowanego w celu uczestniczenia przez niego w ofertach specjalnych i innych aktywnościach opisanych Regulaminami, po uprzednim wyrażeniu wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności. W takim wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie, na który Klient wyrazi uprzednio zgodę,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) marketing bezpośredni własnych usług i produktów,

e) rozpatrywanie reklamacji.

8. Usługodawca i podmioty współpracujące z Usługodawcą przechowują i przetwarzają dane Użytkowników oraz Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

9. Podstawą prawną przetwarzania przez Usługodawcę i podmioty współpracujące z Usługodawcą danych osobowych Użytkownika/Klienta w celu wskazanym w §4 ust. 7 powyżej jest:

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Klient;

b) prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń wobec Użytkownika/Klienta, w tym w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do przetwarzania danych Klienta uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

10. Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub sprostowania, wniesienia sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia żądania usunięcia danych, które to uprawnienia przysługują w stosunku do Usługodawcy i podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik (Klient) nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika (Klienta).

12. Informacja handlowa pochodząca od Usługodawcy może być przesyłana tym Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnili identyfikujących ich adres poczty elektronicznej oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

13. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny: dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego etc. gromadzone w celu poprawienia funkcjonalności Aplikacji.

14. W Aplikacji dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania bądź naruszenia ich integralności.

15. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wprowadzonych danych poprzez proces autoryzacji Profilu loginem oraz hasłem, a także poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu SSL.

16. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych Klienta i Użytkowników podmiotom trzecim, z wyjątkiem koniecznych danych przekazywanych do zewnętrznego systemu obsługującego transakcje płatnicze w momencie dokonywania płatności za Usługę.

17. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane przez Usługodawcę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi, przy pomocy których realizowana jest Umowa, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach.

18. W przypadku wyrażenia przez Klienta zarejestrowanego dodatkowej, wyraźnej, zgody, Usługodawca będzie mógł przetwarzać jego dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usług). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania Klienta zarejestrowanego na podstawie jego danych osobowych i historii dokonanej z wykorzystaniem Systemu FORGASTRO, a także dotychczasowego korzystania z Usług. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Klientowi zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Klient, który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od Usługodawcy oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii, wybranych w przeszłości usług Usługodawcy bądź oferowane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą.

19. W przypadku wyrażenia przez Klienta/Użytkownika dodatkowej zgody, Usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, co w konsekwencji oznacza, iż Usługodawca będzie miał możliwość oferowania produktów lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

20. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługodawca może przekazywać Klientowi zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika/Klienta adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Klienta zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Usługodawca będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

21. Udostępnianie Profilu Klienta zostanie wyłączone, jeżeli Użytkownik/Klient cofnie zgodę na udostępnianie Profilu Klienta. Cofnięcie zgody oznacza, że dane osobowe zawarte w Profilu Klienta nie będą dostępne dla innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą w Systemie należącym do Usługodawcy, nie wyklucza to jednak ich przetwarzania przez Usługodawcę poza Stroną internetową np. w celach prowadzenia rozrachunków księgowych, podatkowych, statystycznych. Cofnięcie zgody na udostępnianie Profilu Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

22. Użytkownik/Klient w każdym czasie może złożyć sprzeciw na przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw może być złożony na piśmie na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

23. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom ścigania bądź organom wymiaru sprawiedliwości.

24. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.

25. Gromadzone dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

26. Strona domowa usługi oraz Aplikacja wykorzystuje pliki „cookies”. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony domowej usługi, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony domowej usługi na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika (Klienta) oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik (Klient) może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony domowej usługi bądź Aplikacji.

27. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników (Klientów) przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy (Klienci) powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika (Klienta)

1. Użytkownik (Klient) ma prawo do korzystania z Aplikacji w ramach przypisanego mu Konta, z zachowaniem warunków niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik (Klient) ma prawo do wyboru Usługi najlepiej odpowiadającej jego potrzebom oraz do dokonania zmiany bądź dostosowania oferowanych mu pakietów w ramach Usługi.

3. Użytkownik (Klient) ma prawo do informacji o wszelkich planowanych dłuższych przestojach Systemu związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Systemu oraz do informacji o nowych usługach i funkcjonalnościach wprowadzanych do Systemu.

4. Użytkownik (Klient) ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Aplikacji, zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, ewentualnych sugestii bądź dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie domowej Usługi lub telefonicznie, oraz z wykorzystaniem wbudowanego w System mechanizmu zgłaszania uwag.

5. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika (Klienta) jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.

6. Usługodawca publikuje na stronie domowej listę wspieranych przeglądarek internetowych, w których Aplikacja powinna działać poprawnie. Usługodawca stwierdza, że Aplikacja może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Usługodawca nie może tego zagwarantować. Wobec tego Użytkownik (Klient) ma możliwość korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania całości Usługi, oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu.

7. Użytkownicy (Klienci) zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępowego do Systemu.

8. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów niedozwolonych prawem oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub spowalniania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, danych, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i/lub Konta firmy Klienta, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów ścigania.

9. Zabronione jest: a) korzystanie z Systemu w sposób powodujący przeciążenie łącza internetowego; b) wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość Systemu, bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy; c) reprodukowanie i modyfikowanie treści Systemu; d) umieszczanie jakichkolwiek treści Systemu na innych stronach internetowych bądź serwisach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy.

10. Użytkownik (Klient) dodając (przypisując) kolejnych Użytkowników do swojego Konta, zapewnia, że posiada zaufanie do dodanych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Konta w ramach używania Systemu. W przypadku stwierdzenia czynności niezgodnych z prawem podejmowanej przez Użytkowników przypisanych do Klienta, Klient może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną z tego tytułu.

11. O ile warunki cennika nie stanowią inaczej, Użytkownik (Klient) ma prawo do bezpłatnej pomocy świadczonej drogą elektroniczną lub telefoniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi umieszczonymi na stronie domowej Usługi.

12. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednego z Użytkowników przypisanych do Konta firmy jako Administratora danych firmy.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi.

2. Usługodawca zastosuje środki techniczne mające na celu, aby dane wprowadzane przez Użytkownika (Klienta) były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem (z wyłączeniem pakietów, w których niedostępny jest szyfrowany przesył danych).

3. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych mających na celu zapewnienie trwałości danych wprowadzonych przez Użytkownika (Klienta) do Systemu,

między innymi poprzez wykonywanie kopii danych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Systemu osobom trzecim.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podsłuchaniem przez osoby trzecie danych przesyłanych przez sieć Internet w przypadku pakietów nieudostępniających szyfrowanego przesyłu danych. Usługodawca w celu zabezpieczenia Użytkowników przed zagrożeniem podsłuchu danych oferuje pakiety udostępniające szyfrowanie danych. Wybierając pakiet nieudostępniający szyfrowania danych, Użytkownik (Klient) oświadcza, że jest świadom ryzyka związanego z taką decyzją.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania Systemu przez Użytkownika (Klienta).

7. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkownika (Klienta).

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w którym czasie System może być niedostępny dla Użytkowników (Klientów). Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Systemu oraz Aplikacji.

9. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od niego, w tym między innymi:

a) brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami Systemu,

b) nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi Aplikacji,

c) awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Systemu, których właścicielem nie jest Usługodawca,

d) zdarzenia o charakterze siły wyższej,

e) działanie osób trzecich.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach Aplikacji, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku pakietów FORGASTRO, informacji handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów Usługodawcy.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obciążenia serwera przez danego Użytkownika (Klienta), które może zagrozić stabilności Systemu i znacząco spowolnić pracę całego Systemu innym Użytkownikom (Klientom).

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia korzystania przez Użytkowników dostępu do zasobów Systemu z innych źródeł dostępowych niż te jakie zostały wskazane przez Usługodawcę.

13. Użytkownik (Klient) korzystający z darmowego dostęp do Systemu (pakiet Darmowy), który ma nieaktywne konto przez okres 3 miesięcy może zostać usunięte przez Usługodawcę w celu poprawy wydajności bądź bezpieczeństwa Systemu.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta wobec Użytkownika, który korzysta z Systemu w zakresie wykraczającym poza określone ograniczenia wynikające z wybranego pakietu, w tym pakietu Darmowego. W takim przypadku Usługodawca poinformuję Użytkownika (Klienta) o możliwości wykupienia dedykowanych modułów Systemu w ramach proponowanego Pakietu. W przypadku gdy Użytkownik (Klienta) nie skorzysta z oferty Usługodawcy i nadal będzie używał System w zakresie wykraczającym poza zakres posiadanego Pakietu – Konto zostanie zablokowane.

§ 7. Płatności

1. Rejestracja Użytkownika (Klienta) w serwisie jest całkowicie bezpłatna i nie pociąga za sobą powstania zobowiązań finansowych.

2. Użytkownik (Klient) ma możliwość skorzystania z pakietu Darmowego z ograniczoną funkcjonalnością Usługi oraz dodatkowo będzie miał możliwość testowania wybranych modułów w celu poznania w pełni funkcjonalnego Systemu przez określoną ilość dni. Po upływie okresu na przetestowanie w pełni funkcjonalnego Systemu Klient będzie miał możliwość dostosowania i skorzystania z odpłatnych modułów Usługi oferowanych w ramach pakietu Indywidualny bądź pakietu Podstawowego.

3. Opłata za korzystanie z Usługi wnoszona jest przez Użytkownika (Klienta) z góry za dany miesiąc. Nie dotyczy to pakietu Darmowego w zakresie używania przypisanych modułów Systemu. Płatne moduły Usługi wymagają wniesienia comiesięcznej opłaty.

4. Płatności za korzystanie z Usługi wykonywane są poprzez system płatności internetowych zintegrowanego z Systemem. Użytkownik nie ponosi z tego powodu dodatkowych kosztów za realizację transakcji, która jest wliczona w cenę usługi.

5. Płatności mogą być również realizowane za pomocą zwykłych przelewów bankowych.

6. Opłaty za Usługę są uzależnione również od ilości Użytkowników, którzy mogą zostać przypisani do Konta Użytkownika (Klienta). Klient decyduje ilu Użytkowników chce przypisać do swojego Konta.

7. Opłata może zostać pomniejszona o rabat udzielany w przypadku opłacania większej ilości miesięcy z góry.

8. Wysokość opłat oraz rabatów określa cennik pakietów FORGASTRO za Usługi dostępne na stronie domowej.

9. Użytkownik (Klient) może w każdej chwili zwiększyć limit ilości przypisanych Użytkowników. Wymagane jest wówczas dopłacenie różnicy za miesiące pozostałe do końca czasu opłaconego wcześniej przez Klienta. Miesiące niepełne liczone są proporcjonalnie.

10. Usługodawca informuje Użytkownika (Klienta) pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS o zbliżającym się terminie ważności pakietów na 7 dni oraz na 2 dni przed końcem opłaconego okresu. Informacja ta jest wysyłana na adres mailowy lub  wiadomością SMS na adres Administratora firmy.

11. Dostęp do Aplikacji zostanie automatycznie zablokowany w przypadku zalegania przez Użytkownika (Klienta) z opłatami za okres 1 miesiąca. W przypadku zalegania z opłatami za okres 7 dni Usługodawca może ograniczyć funkcjonalność Aplikacji, w tym zablokować (wyłączyć) dostęp do panelu Forgastro do konta Administratora . Przed zastosowaniem powyższych działań Usługodawca poinformuje Użytkownika  (Klienta), stosowną wiadomością SMS celem uiszczenia zaległych opłat.

12. Dostęp zostanie przywrócony w momencie wniesienia zaległej opłaty za Usługę, powiększonej o odsetki w wysokości ustawowej.

13. Użytkownicy korzystający z Usług mogą otrzymać fakturę VAT. W celu otrzymania faktury należy wysłane e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] , w temacie wpisując „Faktura VAT”, oraz podając niezbędne dane do wystawienia faktury.

14. Z tytułu korzystania z usług serwisu BXPRESS oraz Aplikacji mobilnej FORGASTRO, Usługodawca może wystawiać i dostarczać Użytkownikowi w formie elektronicznej (na wskazany adres poczty elektronicznej) faktury VAT.

15. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.

§ 8. Reklamacje

1. Użytkownik (Klient) może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Aplikacji drogą elektroniczną na adres podany na stronie domowej Usługi.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w terminie 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub

w formie pisemnej, na adres siedziby spółki: BXPRESS Sp. z o.o. ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok (Polska).

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego zdarzenia. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących czynności tam, gdzie ma to zastosowanie.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań by rozpatrzenie reklamacji następowało w możliwie szybkim czasie. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi (Klientowi) odpowiedzi.

5. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu jej rekompensaty.

6. Wartość rekompensaty nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie będące obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość rekompensaty/zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpiło zdarzenie będące obiektem reklamacji.

7. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne nieistotne błędy, niepowodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Systemie w ramach Konta.

8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom/Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§ 9. Ochrona praw autorskich

1. Użytkownik (Klient) udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do przechowywania danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu, w tym: danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub praw majątkowych, w zakresie przewidzianym funkcjonalnością Aplikacji, na czas: od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia korzystania z Usługi.

2. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania prób wprowadzania danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub majątkowych, jeśli ich wykorzystanie i wprowadzenie do Systemu jest niezgodne w myśl upoważnienia do dysponowania prawami przez Użytkownika (Klienta), bądź też zabronione przez przepisy prawa właściwe dla terytorium krajów, w których są chronione.

3. Użytkownik (Klient) udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do bezterminowego korzystania z nazwy i logo Przedsiębiorcy w materiałach reklamowych publikowanych przez Usługodawcę: w szczególności poprzez publikację nazwy i loga w Serwisie, oraz prawa do opracowania wersji loga powstałej poprzez dostosowania wymiarów i zakresu barw, oraz prawa do wykorzystywania nazwy i loga Użytkownika (Klienta) wyłącznie w celu promocji Usługi przez Usługodawcę.

4. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Aplikacji wyłącznie w sposób i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, zgodnie z przeznaczeniem Systemu i Aplikacji. Pakiety Usług są dostępne na określoną liczbę modułów, przypisaną wersję baz danych oraz obejmującą różną funkcjonalność Aplikacji do Systemu.

5. Usługodawca niniejszym udziela Użytkownikowi (Klientowi) licencji, bez prawa wyłączności, bez prawa przeniesienia lub udzielenia dalszych licencji innym osobom bądź podmiotom trzecim, wyłącznie na użytkowanie określonego zakresu Systemu i Aplikacji na komputerze bądź urządzeniach przenośnych.

6. Użytkownik (Klient) bez zgody Usługodawcy nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać (odpłatnie bądź nieodpłatnie) Systemu i Aplikacji lub jego części osobom trzecim, oraz naruszać jakiekolwiek prawa odnoszące się do Systemu i Aplikacji lub jego części.

7. Użytkownik (Klient) nie jest upoważniony i zobowiązuje się, że nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni osób trzecich do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia

elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodu Systemu bądź Aplikacji lub jego części.

8. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania modyfikacji, rozszerzania, aktualizacji, tłumaczenia, a także naprawiania Systemu według własnego uznania.

9. Naruszenie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych Usługodawcy może pociągnąć odpowiedzialność cywilną oraz karną podmiotu naruszającego te prawa.

10. Poza prawami licencyjnymi wyszczególnionymi w Regulaminie, Usługodawca nie przyznaje Użytkownikowi (Klientowi) żadnych innych praw, a w szczególności majątkowych praw autorskich do Serwisu, Systemu bądź Aplikacji, praw do znaku towarowego lub jakichkolwiek innych znaków towarowych dotyczących Serwisu, Systemu bądź Aplikacji, firmy lub oznaczeń przedsiębiorstwa Usługodawcy.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik (Klient) będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: BXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku na adres: ul. Polowa 9A, 15-612 Białystok (Polska) bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected] .

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Użytkownik (Klient) będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie domowej Usługi.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika/Klienta, w następujących przypadkach:

a) naruszenia istotnych postanowień Regulaminu,

b) powzięcia uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c) umieszczania przy użyciu Konta treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy i podmioty współpracujące z Usługodawcą,

d) wykorzystywania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. 7. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika/Klienta (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania w formie elektronicznej. 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Pośrednika

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się z wykorzystanie Bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik/Klient i Usługodawca są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

c) w przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript, z dostępem Internet.

4. W przeglądarce internetowej zalecane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

5. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu ze Stroną internetową. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika/Klienta.

§ 12. Odpowiedzialność

1. Usługodawca oraz Użytkownik/Klient zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności na skutek działania siły wyższej.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika/Klienta w ramach korzystania z Usług i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika/Klienta naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika/Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) treści udostępniane przez Użytkownika/Klienta w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika/Klienta,

d) utratę przez Użytkownika/Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika/Klienta,

e) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.), podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

f) nieprzestrzeganie przez Użytkownika/Klienta postanowień Regulaminu.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami (Klientami) będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§13. Postanowienia końcowe

1. Strona internetowa zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe logotypy, ikony, zdjęcia, programy, które

prezentowane są na Stronie internetowej. Powyższe treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie elementy Serwisu, Systemu i Aplikacji, teksty, grafiki itp. – są wyłączną własnością Usługodawcy lub firm współpracujących z nim. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu, Systemu bądź Aplikacji bez uzyskania pisemnej zgody jest zabronione.

2. Postanowienia Regulaminu nie wiążą Użytkowników (Klientów) posiadających status konsumentów w takim zakresie, w jakim – w świetle obowiązujących przepisów prawnych – byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne (art. 385 – art. 385 k.c.) czy naruszały bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów. Usługodawca w realizacji umów zawartych z udziałem konsumenta przestrzega obowiązujące przepisy.

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu w którego miejsce wejdą ważne postanowienia najbliższe intencjom Stron.

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór podlega rozpatrzeniu przez właściwe sądy powszechne. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Usługodawca informuje Użytkownika (klienta) będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a) jeżeli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Strony internetowej, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony internetowej oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

8. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony domowej Usługi.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin.